JURIDISKE BEMÆRKNINGER OG BRUGSBETINGELSER

Siden "http://el-corralon-de-los-molinos.eltenedor.rest/" udgives af:

  • El Corralón de Los Molinos (i det efterfølgende benævnt "restaurant")
  • med en kapital på
  • Hjemsted:
  • Handels- og selskabsregistret:
  • EU-momsregistreringsnummer:
  • Chefredaktør:
  • Telefon:
  • E-mail:

Siden http://el-corralon-de-los-molinos.eltenedor.rest/ hostes af:

Typhon
17 rue Réaumur
75003 Paris
http://www.typhon.com

Formålet med nærværende juridiske bemærkninger og brugsbetingelser er at fastlægge de betingelser og vilkår, der finder anvendelse på brugen af websiden http://el-corralon-de-los-molinos.eltenedor.rest/. Bemærk: Hvis du er uenig i alle eller nogle af nedenstående brugsbetingelser, anbefales du ikke at benytte dig af siden http://el-corralon-de-los-molinos.eltenedor.rest/. Nærværende brugsbetingelser suppleres eventuelt af de specifikke brugsbetingelser og -vilkår, der finder anvendelse på tjenesten til onlinereservation af borde på restauranter.

ACCEPT AF BRUGSBETINGELSERNE

Brugeren erklærer og anerkender at have læst bestemmelserne i nærværende brugsbetingelser i deres helhed. Ved at gøre brug af siden http://el-corralon-de-los-molinos.eltenedor.rest/ (i det efterfølgende benævnt "restaurantens webside") anses brugeren endvidere for at have accepteret nærværende brugsbetingelser uden forbehold. Restauranten forbeholder sig retten til enhver tid at ændre i og opdatere alle eller nogle af nærværende brugsbetingelser. Det er således brugerens ansvar regelmæssigt at læse den seneste version af brugsbetingelserne på adressenhttp://el-corralon-de-los-molinos.eltenedor.rest/da_DK/tos Brugeren anses for at have accepteret den seneste version, hver gang vedkommende går ind på restaurantens webside. I tilfælde af at brugeren overtræder nærværende brugsbetingelser, forbeholder restauranten sig retten til uden varsel at ophæve tjenesterne og/eller at nægte brugeren adgang til tjenesten.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Restauranten er nødt til at indsamle oplysninger om brugerne i forbindelse med brugen af restaurantens webside. Disse oplysninger bliver behandlet på en måde, som sikrer en optimal brug af restaurantens webside og de tilhørende tjenester samt oprettelse af profiler for kunder og potentielle kunder til udsendelse af kommerciel information. Disse oplysninger kan blive videregivet til restaurantens aftalemæssige leverandører og til partnere.

Brug af data

I henhold til nærværende brugsbetingelser er de personlige oplysninger, som er markeret som obligatoriske i formularerne og indsamlet inden for rammerne af brugen af restaurantens webside, nødvendige for at kunne benytte siden. De bruges udelukkende inden for rammerne af denne tjeneste og videregives udelukkende til restauranten og restaurantens forretningspartnere, som træffer de nødvendige forholdsregler for så vidt muligt at sikre beskyttelsen af disse data. Brugeren giver restauranten lov til at give visse oplysninger videre til sine tekniske tjenesteudbydere, således at brugeren får adgang til visse funktioner på siden. Brugeren giver endvidere restauranten ret til at gøre brug af og/eller overføre førnævnte oplysninger inden for rammerne af partnerskaberne. Dette skal ske i overensstemmelse med loven.

Cookies

Restaurantens webside og/eller restaurantens partneres websider kan gemme oplysninger på brugerens computer eller enhed. Disse oplysninger vil blive lagret som cookies eller lignende filer. Cookies downloades til harddisken på brugerens computer eller enhed. Restauranten bruger disse cookies til at genkende brugeren og indsamle viden om brugerens navigation. Restauranten kan ikke garantere, at restaurantens webside fungerer problemfrit, hvis brugeren afviser brugen af cookies. Følg nedenstående links for at få adgang til dine cookieindstillinger fra din computer eller din enhed. Via disse links får du hjælp til at indstille dem korrekt alt efter din browser:

Ret til adgang, berigtigelse og blokering

Brugeren har ret til at få adgang til og få ændret i disse oplysninger. Han eller hun gør denne ret gældende ved at sende en besked til følgende e-mailadresse: .

Brugeren kan desuden, hvis der foreligger en legitim grund, gøre sin ret til at blokere for brugen af sine oplysninger gældende ved at skrive en besked herom til følgende e-mailadresse: .

Du kan endvidere til enhver tid afvise at modtage kommerciel information ved at skrive til nedenstående e-mailadresse: .

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

Netfunktion

Restauranten garanterer i lyset af de særlige kendetegn ved internettet ikke for tjenestens uafbrudte drift og er udelukkende underlagt en indsatsforpligtelse. Restauranten kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af skader som følge af midlertidige afbrydelser af adgangen til en af tjenesterne på restaurantens webside.

Ændringer på websiden

Alle oplysninger på restaurantens webside kan til enhver tid blive ændret som følge af websidens interaktive drift. Restauranten kan ikke holdes ansvarlig for dette.

Brugerens garantier

Brugeren erklærer at være bekendt med kendetegnene og begrænsningerne ved internettet. Brugeren anerkender navnlig, at det er umuligt at garantere, at de oplysninger, han eller hun overfører via internettet, er fuldt sikrede. Restauranten kan ikke holdes ansvarlig for hændelser forbundet med denne overførsel. Brugeren overfører således oplysningerne på eget ansvar og for egen risiko. Restauranten er udelukkende ansvarlig for at gøre sit yderste for at garantere den størst mulige sikkerhed. Brugeren forpligter sig til at holde restauranten skadesløs for de omkostninger, restauranten måtte skulle afholde som følge af reklamationer eller klager af enhver art – både retslige og udenretslige – i forbindelse med brugerens anvendelse af tjenesterne på restaurantens webside, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse betingelser, og til at sikre restauranten mod enhver straf i tilfælde af en retssag. Brugeren anerkender udtrykkeligt og accepterer under alle omstændigheder, at brugen af restaurantens webside sker på brugerens egen risiko og eneansvar.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Alle elementer (varemærker, tegninger, tekster, hypertekstlinks, logoer, billeder, videoer, lydelementer, software, layout, databaser, koder osv.) på restaurantens webside og de forbundne sider er beskyttet i henhold til den nationale og internationale lovgivning om intellektuel ejendomsret. Disse elementer forbliver restaurantens eller restaurantens partneres eksklusive ejendom. De rettigheder, brugeren har fået tildelt i forbindelse med brugen af restaurantens webside og de tjenester, som restauranten leverer, medfører ikke en overdragelse eller godkendelse til at udnytte eller gøre brug af elementerne på restaurantens webside.

Forbud mod uautoriseret brug

Brugeren må ikke gengive, præsentere, genudgive, videresende, tilpasse, oversætte og/eller ændre – hverken helt eller delvist – elementer på eller vist på restaurantens webside eller overføre disse til et andet medium, medmindre der foreligger en skriftlig forhåndsgodkendelse fra restauranten og/eller en af restaurantens partnere. Brugeren anerkender og gør sig bekendt med, at en krænkelse af dette forbud vil blive forfulgt, både civil- og strafferetligt.

ALMENE BESTEMMELSER

### Gældende lov – tvister Forholdet mellem restauranten og brugeren i henhold til nærværende brugsbetingelser er underlagt fransk ret og udelukker al anden national lovgivning. I tilfælde af at nærværende brugsbetingelser foreligger på flere sprog eller er oversat, finder kun den franske udgave anvendelse. I tilfælde af tvister har de franske domstole enekompetence, hvilket du accepterer.

Underretning og tilbagetrækning af ulovligt indhold

Restauranten underretter alle brugere på restaurantens webside om, at brugeren er berettiget til at give meddelelse om en reklamation eller klage mod ulovlige elementer eller ulovligt indhold på restaurantens webside. Hvis brugeren mener, at elementer eller indhold på restaurantens webside er ulovlige og/eller krænker brugerens ophavsret, skal brugeren straks underrette restauranten via brev med modtagelsesbekræftelse, hvor alle elementer til dokumentation af ejerskabet over de pågældende rettigheder er anført. Når brugeren har fulgt denne procedure, og efter at restauranten har kontrolleret underretningens rigtighed, bestræber restauranten sig på snarest og så vidt muligt at trække det ulovlige indhold tilbage.